افغان پست :: عرضه کننده خدمات پستی در افغانستان

به ویب سایت افغان پُست خوش آمدید

افغان پست خدمات پستی همگانی را در سراسرکشوراز بیش از یک قرن بدینسو عرضه مینماید. افغان پست عضو فعال اتحادیه پستی جهانی و کوپراتیف EMS بوده و خدمات آخذه و توزیع پستی داخلی و بین المللی را از طریق 463 پُسته خانه مربوط خود بطور مطمئن ، مصئون و سریع در کشور عرضه مینماید.

افغان پست اعتماد شما را بطور متداوم با ارائه خدمات با کیفیت و نرخ قابل استطاعت حفظ مینماید. ما همواره به رضایت ، نیازمندی و تقاضای مشتریان خود موازی با انکشافات تکنالوژیکی جهانی میاندیشیم.

برای اطمینان شما باید گفت که تمام پروژه های افغان پُست برای ایجاد خدمات جدید و توسعه خدمات سنتی پُست سریعأ در حال پیشرفت بوده و انشاالله افغان پُست با ارائه خدمات متنوع پُستی بزودی بحیث نیروی مسلط در مارکیت عرض اندام خواهد کرد.

عرضه خدمات از طریق شبکه های پستی :

اداره پُست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با داشتن 25 باب پسته خانه های شهری فعال در شهر کابل ، تعداد (34) باب پسته خانه ها در مراکز 34 ولایات افغانستان ، به تعداد (6)باب پسته خانه سرحدی ، تعداد 5 باب پسته خانه های میدان هوائی و تعداد 372 باب پسته خانه های محلی ارسالات پستی شما را در سطوح داخلی (ولایات ، ولسوالی ها و قریه جات) و خارج از کشور طور مصون محرم و سریع همه روزه انتقال و توزیع میدارد.

وظایف:

پسته خانه های مرکزی: در مراکز ولایات موقیعت دارد تمام ردیف خدمات پستی را مانند آخذه مراسلات و پارسلات به طور عادی ، راجستری ، EMS و خدمات توزیعی تمام ارسالات پستی وارده را انجام میدهد.

پسته خانه های شهری: خدمات اخذه و توزیع مراسلات پستی را عرضه نموده و در بعضی نواحی صرف خدمات آخذه مکاتیب رسمی ،شخصی ، پُست کارت و ایروگرام را عرضه میدارد.

پُسته خانه های محلی (ولسوالی ها) : خدمات اخذه و توزیع را انجام میدهد.

پسته خانه های میدان هوائی :خدمات اخذه توزیع محل و تبادله پسته هوائی را انجام میدهد.

پسته خانه های سرحدی: خدمات اخذه و توزیع محلی و تبادله پستی زمینی را با کشور مقابل را انجام میدهد تمام پسته خانه ها تحت یک برنامه واحد انتقالات و تبادله کار میکنند و برای انتقالات در هفته حد اقل دو الی سه مرتبه و برای توزیع ستندرد (D +0) یعنی در عین روز در مراکز شهر ها و (D + 5) در 5 روز در دور ترین نقطعه ولایات کشور توزیع صورت میگیرد.

اوقات کاری :

کابل از شنبه الی چهار شنبه از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر.

ولایات : از شنبه الی پنجشنبه طبق اوقات رسمی.

تکت های جدید

سایت های مرتبط

               
  وزارت مخابرات اتحادیه پُستی جهانی اتحادیه پُستی آسیا پاسفیک