ترجمه پیام مدیر عمومی اتحادیه پُستی جهانی به مناسبت نهم اکتوبر روز جهانی پُست

پُست بحیث عامل انکشاف فراگیر وعنصر حیاتی دراقتصاد جهان مبدل میگردد.

 

از روزجهانی پُست همه ساله در نهم  اکتوبر تجلیل بعمل میآید  این روز د ر کنگره سال 1969  منعقده توکیو  برای بزرگداشت ازتأسیس اتحادیه پُستی جهانی تصویب شد.

امروز هدف اصلی از روز جهانی پُست، افزایش آگاهی نسبت به نقش پُست درزندگی روزانه مردم وکسب و کار وسهم آن درجامعه جهانی و توسعه اقتصادی است. بدین منظور ازکشورهای عضواتحادیه پُستی دعوت میشود تابرای بزرگداشت از این روز ، فعالیت های  را درسطح کشور های خود  سازماندهی نموده  و ازین رویداد تجلیل بعمل آورند . و درمعرفی محصولات و خدمات جدید اقدامات روی دست گرفنه ، برای بازدید  عامه  از دفاتر، مراکز عملیاتی پُستی  وموزیم پُستی  روزهای معین را به مردم معرفی نمایند.

این امربسیار حایز اهمیت است ، نقشی راکه پُست درجامعه امروزی ما می آفریند باید خاطره یی ازآن داشته باشیم . زیرا برخی گرایشات وروش های کلیدی، دنیای مارا به عقب کشانده اند. من درین راستا چهار مسیر اصلی برای پیشرفت می بینم.

نخست فراگیر شدن انترنت که همه ساله  درحال رشداست که شهروندان روشهای را درمعاملات ، ارتباطات وکسب وکارخود به کارمیگیرند ،  ثانیاً  درین عصر فنآوری دیجیتالی وسیار تقاضای مشتریان درتمامی صنایع درحال افزایش است. مامیخواهیم ضمن ا نتخاب وکنترول ، همه چیز را همین جا و همین اکنون داشته باشیم ، سوم اینکه تجارت الکترونیکی و خدمات لوجستیکی درحال گسترش هستند، طوریکه دراکثر مناطق نرخ رشد آن دو برابر شده است.

 

 

 

چهارم: پس ازسالها رشد بطی وآهسته ، بالآخره اقتصاد جهانی وتجارت بین المللی درمسیر سابق خود قرار گرفتند.

درچنین وضعیت ، ادارات د رصورت انجام اصلاحات می توانند خطرات و چالش ها را کاهش داده وازفرصت ها بهره مند شوند. ادارات پُست باید خود را ارزیابی نمایند، دیجیتالی شدن را قبول بدارند. محصولات و خدمات جدید را تولید و عرضه بدارند. زیرا نیازمند حمایت سیاسی  سرمایه گذاری به همراه یک چارچوب پالیسی سازی مطلوب برای انجام فعالیت های خود هستند.

چیزهای زیادی ازین تحول بدست آورند. مشتریان راضی تر، مارکیت پُستی قوی تر وازهمه مهمتر جوامع منسجم تر با عنایت افزایش تلاش کشورها ، برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل .  نادیده  نباید گرفت که بخشهای عملیات پُستی عامل توسعه فراگیر و مولفهء اصلی اقتصادجهانی است، به همین صورت در دور افتاده ترین و پرجمعیت ترین مناطق جهان ،  پُست جایگاه اصلی برای  ارائه خدمات عامه میباشد . ادارات پُست به عنوان یکی ازعوامل اصلی زیربنا های عامه ، منحیث یک سازمان بین الدولی د رنظام سازمان ملل نقش برازنده دارد . به همین لحاظ تلاش داریم که تمامی 192 شبکه ملی کشور های عضو اتحادیه همانند یک  عنصر واحد عمل نمایند، اتحادیه پُستی جهانی پایگاهی را ایجاد نموده که کشورهای عضو میتوانند ازین طریق به تبادل نظر پرداخته ، راه های حل چندگانه برای موضوعات جهانی بیایند. مانرم افزارهای فنی با مصرف کم برای کمک به دولت ها، پالیسی سازان ومجریان پُستی که مایل به ارتقأ زیر ساخت های پُستی ملی خود هستند فراهم نموده ایم. ما یگانه مرکز دانش جهانی برای بخش پُستی هستیم که گزینه های مهم پُستی را به نفع همگان ایجاد کرده ایم.

اتحادیه پُستی جهانی برای دستیابی به ماموریت خود، دوهدف اصلی را برای جشن جهانی پُست درسال جاری انتخاب کرده است. د رمرحله اول  ما کشور های دارای گراف بلند خدمات  را که درشاخص یک پارچه توسعه پُستی که اخیراً منتشر شده ، مد نظر قراردهیم. این شاخص جدید با ارائه یک تصویر فوری از توسعه پُستی در  (170) کشور، ابراز توانمندی ا ست که دولت ها، پالیسی سازان و مجریان پُستی می توانند برای ارتقای کیفیت برتر پُست ازآن بهره مند شوند. امسال سه کشور برتر درسطح جهانی سویس ، فرانسه ، و جاپان  و  نام آوران منطقه ای ، برازیل، موریتانیا ، پولند ، سنگاپور وامارات متحده عربی هستند که شائسته تبریک وشادباش بخاطر عملکرد برجسته شان می باشند.

ما یک چنین نسل جوان تری را جشن می گیریم که حتی درین عصر فناوری جدید،  عادت به نوشتن را از دست نمی دهند. برنده امسال مسابقه بین المللی نامه نگاری ( UPU)  اوا جیوردانو پالاسیو ( Palacio Eva (Giordano 14 ساله ازکشور توگو است که نامه ای طنز گونه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته ودر آن خواستار افزایش تلاش برای کمک به کشورهای فقیر وتوقف اقدامات قدیمی که بواسطه عدم توسعه اجتماعی و  اقتصادی  هم چنان که دنبال می شوند شده است. همان طور که این نمونه ها نشان می دهند. جهان پُستی بسیار زنده وپر تحرک است. پس بیائید تکنالوژی جدید را به کارگرفته و تحولات را بپذیریم "

 

روزجهانی پُست مبارک"

بشار حسین

مدیرعمومی اتحادیه پُستی جهانی