تفاهم‌نامه انتقالات سریع خدمات پُستی بین ریاست افغان پُست و شرکت خطوط هوایی ترکیه به امضا رسید - افغان پست :: عرضه کننده خدمات پستی در افغانستان

تفاهم‌نامه انتقالات سریع خدمات پُستی بین ریاست افغان پُست و شرکت خطوط هوایی ترکیه به امضا رسید

تفاهم‌نامه انتقالات سریع خدمات پُستی بین ریاست افغان پُست و شرکت خطوط هوایی ترکیه به امضا رسید

طی کنفرانس مطبوعاتی که به روز شنبه 24 میزان 1395هـ.ش که در مقر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزار گردید، تفاهم‌نامه انتقالات سریع خدمات پُستی بین ریاست افغان پُست و شرکت خطوط هوایی ترکیه به امضا رسید.

محترم سید احمد شاه سادات معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این نشست خبری بیان داشت که هدف از مضای این تفاهم‌نامه تسهیل و بهترشدن خدمات پُستی می‌باشد. به گفته وی، با امضای این تفاهم‌نامه سرعت انتقال خدمات پُستی در خارج از کشور افزایش یافته و قیمت‌ها کاهش می یابد.

آقای سادات در ادامه بیان داشت که قبل از این محموله‌های پُستی از طریق دُبی و هند به خارج انتقال میافت و سپس از طریق کشور ترکیه نیز فرستاده می‌شود. وی اضافه نمود که انتقال بسته‌های پُستی از این طریق با کمترین زمان و ارزانترین قیمت برای شهروندان و تجار کشور مهیا می‌گردد. ‌

معین تخنیکی وزارت مخابرات تصریح نمود که ما در زمینه مدرن سازی، سرعت بخشی و مصوون سازی خدمات پُستی هم در داخل و هم در خارج از کشور برنامه‌هایی را روی دست داریم و در زمینه اقداماتی صورت گرفته است.

حترم جمال مرادیان رییس انتقالات بین المللی شرکت خطوط هوایی ترکیه که به نمایندگی از این شرکت صحبت می‌نمود، امضای این سند را اراده‌ی برای انتقال محموله‌های پُستی افغانستان به خارج از کشور با قمیت ارزان و سرعت بیشتر خواند. وی اضافه نمود که ما برای انتقال صادرات افغانستان به خارج از کشور چندین تفاهم‌نامه را به امضا رسانیده ایم.

آقای مرادیان، در سخنانش تصریح داشت که با امضای این سند ما میخواهیم افغان پُست را در زمینه اراییه خدمات معیاری همکاری نماییم.

محترم احمد وحید ویس رییس افغان پُست نیز در سخنانش امضای این تفاهم‌نامه را یک گام بزرگ در عرصه اراییه خدمات پُستی دانسته و یاد آور شد که با امضای آن سرعت انتقال خدمات به خارج از کشور افزایش یافته و هزینه‌ها کاهش پیدامیکند.

قابل یا آوریست که قبل از این ارسال محموله‌های پُستی به خارج از کشور 8 الی 10 روز را در بر می‌گرفت ولی از طریق ترکیه در آزمایش عملی که صورت گرفته این مدت در کشورهای اروپایی به 3 روز و امریکا و انگلستان الی 5 روز تقلیل یافته است. و نیز از این طریق تجار ملی نمونه‌های خود را می‌توانند بصورت بسته‌های پُستی ارسال نمایند.