افتتاح پروسه درخواست آنلاین پاسپورت, انتقال و توزیع از طریق پْست - افغان پست :: عرضه کننده خدمات پستی در افغانستان

افتتاح پروسه درخواست آنلاین پاسپورت, انتقال و توزیع از طریق پْست

به تأسی از فیصله کابینه محترم جمهوری اسلامی افغانستان ، یوم پنج شنبه 24 جدی سال 1394 موافقتنامه همکاری بین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، وزارت محترم امور داخله و ریاست محترم عمومی دافغانستان بانک  برای آغاز پروسه راجستریشن آنلاین فورمه های درخواست پاسپورت ، انتقال پول قیمت پاسپورت از طریق سهولت های مخابراتی ( ام پیسه و موبایل منی) ، انتقال و توزیع پاسپورت از طریق شبکه پُست مرکز و ولایات کشور در حضور جلالتمآب محترم دکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان به امضا رسید موافقتنامه را به ترتیب جلالتمآب عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، جلالتمآب نورالحق علومی وزیر داخله و محترم خلیل صدیق رئیس عمومی دافغانستان بانک در حضورداشت جمعی از وکلای محترم شورای ملی ، جنرالان و منسوبین وزارت های امور داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ریاست عمومی دافغانستان بانک  و خبرنگاران شبکه های صوتی و تصویری کشور امضا نمودند.

سخنرانی پیهم از هر دو وزیر محترم در رابطه به چگونگی این پروسه و سایر دستاورد های کاری شان به تفصیل استماع گردید ، متعاقبآ جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله صحبت عالمانه و همه جانبه داشته ، سرعت در کار ، از بین رفتن فساد اداری و فراهم ساختن قناعت و رضایت مردم را از خوبی های این پروسه خواند.  این را برای هرسه ارگان گامی موفقیت در امر برنامه های حکومت داری خوب خوانده و پیشرفت های بهتر و بیشتری را در خدمت گذاری به مردم مسلمان افغانستان به آدرس هر سه ارگان هدایت فرمودند.  در اخیرمحفل ،  پروسه درخواست آنلاین پاسپورت با قطع نوار توسط جلالتمآب رئیس اجرائیه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و خانه پُری امتحانی اولین درخواست پاسپورت به اسم ایشان موفقانه افتتاح گردید .

 

معلومات در رابطه به پروسه خانه پُری درخواست آنلاین پاسپورت ، انتقال و توزیع از طریق شبکه پُستی مرکز و ولایات کشور :

 

این پروسه در اصل بمنظور ساده سازی اخذ پاسپورت، جلوگیری از ضیاع وقت و سرگردانی های پیهم همشریان طرح ریزی شده ، تا بتواند هرگونه فساد اداری احتمالی را درین خدمت از میان برداشته و مردم عزیز ما پاسپورت خویش را بطور ساده ، مطمئن و سریعتر بدست آورند. البته چنین خدمت در منطقه بی نظیر بوده اما در کشورهای پیشرفته دُنیا هم اکنون مورد استفاده قرار دارد و پاسپورت متقاضی به خانه اش توسط پُست توزیع میگردد به همین سلسله پروسه توزیع پاسپورت با در نظرداشت معیار های رایج بین المللی طرح ریزی شده و مردم را از راه دور به ساده گی دارنده پاسپورت میسازد.

برنامه طوریست که سهولت انترنتی برای ارائه درخواست پاسپورت از طرف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ترتیب گردیده و در اختیار پُست ، بانک مرکزی و ریاست پاسپورت قرار گرفته تا متقاضیان درخواست خویش را روی خط انترنیت طور ( Online ) عنوانی مرجع صدور پاسپورت ارائه داشته و در مقابل سیستم برایش زمان مراجعه و معلومات مربوط را روی صفحه کمپیوتر ظاهر نماید بعدآ متقاضی باساس معلومات دریافت شده جهت تحویلی پول قیمت پاسپورت در قدم نخست طور فزیکی به نماینده گی های دافغانستان بانک مراجعه نموده و در گام های بعدی به بانک های خصوصی ذیعلاقه و متعاقبآ از طریق سیستم ام پیسه و موبایل منی شامل عواید ملی خواهد نمود اینجاست که سیستم طور خود کار از درخواست متقاضی به بانک تصدیق نموده و بانک براساس بارکُد دست داشته پول مشتری را در حساب مربوط انتقال و در سیستم ثبت مینماید ، البته متقاضی سند رسید را از بانک بدست آورده و به موقع معینه جهت طی مراحل اداری و اخذ نشانه های Biometric   صرف یک مرتبه به ریاست پاسپورت مراجعه مینماید. سپس  بمنظور اخذ پاسپورت تاریخ و ساعت مراجعه در پُسته خانه مربوط برایش  تعین و معلومات مطلوبه را در یک رسید رسمی از جانب ریاست عمومی پاسپورت دریافت مینماید . متقاضی نزدیکترین موقعیتی پُستی  را حین خانه پُری درخواست  برای خود تعین کند تا در روز معینه درهمانجا  مراجعه  و پاسپورت خود را در مقابل ارائه رسید و تذکره هویت دریافت نماید.

ریاست پُست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با تاریچخه کهن خود در کشور توانسته در هر مقطع زمان با امکانات دست داشته بهترین خدمات پُستی  را به مردم عزیز خود عرضه نماید  اکنون ما  لله الحمد  دارای 463  پُسته خانه  در سراسر کشور تا سطح ولسوالی ها میباشیم از جمله 25 پُسته خانه  صرف در شهر کابل عملآ فعالیت دارند  در این پُسته خانه ها بشمول دفتر مرکزی و پُسته خانه های شهری و ولایتی  حدود 1200 نفر در بخشهای عملیاتی و مدیریتی مشغول عرضه خدمات پُستی میباشند  اداره پُست برنامه های انکشاف خدمات پُستی را روی دست داشته و مهمتر از اینکه ما به اساس فیصله سال  1392 شورای محترم وزیران ج .ا.ا  در رابطه به تغیرشخصیت حقوقی ریاست پُست بحیث یک شرکت دولتی زیر نام افغان پُست کار مینمائیم ، این پروسه تا یک حدی پیشبرده شده  و هم اکنون کار ما در ین عرصه جدی جریان داشته ، تا بتوانیم  به هدف خود که خدمت گذاری واقعی به مردم است ، متوصل شده و خدمات بهتری را مطابق تقاضای مارکیت امروزی  در مرکز و ولایات به شهروندان افغانستان عرضه نمائیم.

افتتاح پروسه خدمات پاسپورت  ابتکار دیگری بمنظور خدمت رسانی به شهروندان مسلمان و عزیز از آدرس نهاد پُستی کشور میباشد ، این خود یک خدمت بزرگ ملی بوده و سهولت های زیادی را برای مردم ما فراهم مینماید ، یعنی مردم ما از یک جانب از سرگردانی ، مسافرت های دوامداراز ولایات به مرکز و شب خیزی که باید ساعت های دو یا سه  بجه شب به دروازه ریاست  پاسپورت صف ببندند ، کاملآ رهائی یافته و از جانب دیگر رقم بزرگ پول به عواید ملی کشور از این مدرک جمع خواهد شد  .

 شروع کار کلکتیف پُستی در این پروسه بعد از چاپ و صدور پاسپورت ها آغاز میگردد  ، این به گونه ایست که ابتداء بسته های صادر شده پاسپورت را روزانه یک یا دو مراتبه حسب ضرورت از ریاست محترم عمومی پاسپورت تسلیم و به پسته خانه های شهر کابل انتقال میدهیم در آنجا به متقاضیان برویت اسناد توزیع مینمائیم  در اولین اقدام در سه پُسته خانه شهر کابل طور امتحانی آغاز شده  و انشالله در آینده نزدیک این ارقام به یازده پُسته خانه و بعدآ به 19 پُسته خانه در نواحی مزدحم شهر کابل توسعه پیدا مینماید .

تمام باشنده گان محترم نواحی شهر کابل در همین پُسته خانه ها تحت پوشش خدمات میباشند و متقاضیان محترم ولسوالی های ولایت کابل  نیز در ابتداء پاسپورت های خویش را از پُسته خانه های شهری بدست میاورند . پسته خانه های ما همه روزه به استثنای روزهای جمعه از صبح تا شام متقاضیان محترم پاسپورت را با جبین گشاده خواهد پذیرفت و اگر نیاز برموجودیت ما در روز جمعه باشد باز هم ما به مردم خدمت خواهیم کرد.

به منظور فراهم سازی همین خدمات یک پُسته خانه جدید در داخل محوطه ریاست محترم عمومی پاسپورت  البته به همکاری آنها ایجاد نمودیم ، تعداد تقریبآ 45 نفر از کارمندان داخل تشکیل با وسایط و تجهیزات مورد ضرورت طور اختصاصی به همین سرویس توظیف گردیده اند  تا رضایت مردم خود را از عرضه خدمات خود حاصل نمائیم.

اطمینان میدهیم که این سرویس صرف به شهر کابل محدود نمانده و بزودی تمام به ولایات کشور البته در نخست به ولایات بزرگ و بعدآ به ولایات همجوار و دور دست کشور به تدریح انکشاف داده میشود وعده ما این است که خدمات خود را آهسته آهسته توسعه داده و انشاالله العزیز تمام مردم خود را تحت پوشش خدمات قرار خواهیم داد.

ما همیشه به مردم خود میاندیشیم تا بتوانیم همه تقاضای های شان را پاسخ داده  ، جهان را به آنها به دهکده کوچک مبدل نمائیم .