تجلیل از روز جهانی پُست - افغان پست :: عرضه کننده خدمات پستی در افغانستان

تجلیل از روز جهانی پُست

اولین توافق جمعی که در سطح بین المللی بمنظور عرضه خدمات پستی بمیان آمد،معاهده برن کشور سویس است که بتاریخ (9 ) اکتوبرسال1874میلادی به اشتراک نمایندگان تام لاختیار بیست ودو کشور اروپائی وامریکائی معاهده ئی بنام (Bern treaty 1874 ) به امضا رسید که سنگ بنای اتحادیه عمومی پست را گذاشت .سه سال بعد با پیوستن کشور های متعدد، اتحادیه عمومی پست به اتحادیه جهانی پست (UPU)مبدل گردید که سال 1874میلادی سال تاسیس اتحادیه پستی جهانی مسمی شد که تا اکنون 192کشورعضویتآنرادارامیباشد. درسال1969میلادی کنگره ئی درتوکیو پایتخت کشور جاپان  تدویر یافت ،درآن تصمیم اتخاذ گردید تا روز 9 اکتوبر بحیث روز جهانی پست مسمی گردد، بعد ازآن، روز نهم اکتوبر همه ساله در تمامآ ادارات پستی کشور های عضو اتحادیه ازین روز تجلیل بعمل میآورند که به همین مناسبت وزارت مخابرات وتکنا لوژی معلوماتی بتاریخ 19میزان 1394 محفلی در تالار انستیتوت تکنالوژی معلوماتی (ICTI)به اشتراک هیات رهبری ، روسای مرکزی ،مامورین ، پسته رسانان ، مهمانان ونمایندگان سکتور های خصوصی عرضه کنندگان خدمات پستی برگذار نمود.  درین محفل پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدونواختن سرود ملی کشور، نخست محترم خالد "عبیدی "عضوبورد وسرپرست اداره تنظیم خدمات پُستی(اپرا) ازکارکردوفعالیت های یکساله شرکت های خصوصی پُستی معلومات ارائه نموده گفت خدمات پُستی درهرکشور نقش مهم واساسی رادرتبادل اطلاعات ، اجناس واموال ایفا مینماید که مطابق به احصائیه های ارائه شده توسط اتحادیه جهانی پُستی سال گذشته حدود 370 بلیون نامه ، بسته کوچک وبیش از 6.5 بلیون پارسل درسطح کشورها برعلاوه پروسس وطی مراحل ملیون ها معاملات ما لی را توسط شبکه وسیع جهانی پُست که دارای 640000 هزار دفاتر پُستی وبیش از 5 ملیون کارمند پُست مصروف عرضه خدمات پُستی می باشد درتمام نقاط جهان که دارای شبکه اند اخذ ، پروسس وتوزیع نموده اند.

متعاقباً جلالتماب الحاج انجینیر بریالی "حسام " معین تخنیکی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درمورد ازروز جهانی پست صحبت همه جانبه نموده ضمن ابراز تبریکی روز جهانی پُست به مامورین ، پُسته رسانان همکاران سکتورهای پُستی وابراز خوشی ازکارکردهای اداره پُست چنین فرمودند: خدمات پُستی گذشته یی قناعت بخش داشته ، همیشه توانسته جای خاص خودرا درمارکیت جهانی نگهدارد ویکی ازسابقه دارترین وسایل ارتباطات بوده ونقش مهمی را دررسانیدن اطلاعات واجناس داشته است .   درحال حاضرادارات پُستی موفق،  تغیرات تکنالوژی راچالش نه ، بلکه فرصت ها برای نو آوری ، ایجاد تنوع خدمات برای مشتریان پُستی وساحه جدید مارکیت پُستی ووسیله سریع ومؤثر تأمین ارتباطات ویک مرحله جدید ازفعالیت پُستی میدانند.