تاریخچه افغان پست

افغان پست خدمات پستی همگانی را در سراسرکشوراز بیش از یک قرن بدینسو عرضه مینماید. افغان پست عضو فعال اتحادیه پستی جهانی و کوپراتیف EMS بوده و خدمات آخذه و توزیع پستی داخلی و بین المللی را از طریق 463 پُسته خانه مربوط خود بطور مطمئن ، مصئون و سریع در کشور عرضه مینماید.

افغان پست اعتماد شما را بطور متداوم با ارائه خدمات با کیفیت و نرخ قابل استطاعت حفظ مینماید. ما همواره به رضایت ، نیازمندی و تقاضای مشتریان خود موازی با انکشافات تکنالوژیکی جهانی میاندیشیم.

برای اطمینان شما باید گفت که تمام پروژه های افغان پُست برای ایجاد خدمات جدید و توسعه خدمات سنتی پُست سریعأ در حال پیشرفت بوده و انشاالله افغان پُست با ارائه خدمات متنوع پُستی بزودی بحیث نیروی مسلط در مارکیت عرض اندام خواهد کرد.

عرضه خدمات از طریق شبکه های پستی :

اداره پُست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با داشتن 25 باب پسته خانه های شهری فعال در شهر کابل ، تعداد (34) باب پسته خانه ها در مراکز 34 ولایات افغانستان ، به تعداد (6)باب پسته خانه سرحدی ، تعداد 5 باب پسته خانه های میدان هوائی و تعداد 372 باب پسته خانه های محلی ارسالات پستی شما را در سطوح داخلی (ولایات ، ولسوالی ها و قریه جات) و خارج از کشور طور مصون محرم و سریع همه روزه انتقال و توزیع میدارد.

وظایف:

پسته خانه های مرکزی: در مراکز ولایات موقیعت دارد تمام ردیف خدمات پستی را مانند آخذه مراسلات و پارسلات به طور عادی ، راجستری ، EMS و خدمات توزیعی تمام ارسالات پستی وارده را انجام میدهد.

پسته خانه های شهری: خدمات اخذه و توزیع مراسلات پستی را عرضه نموده و در بعضی نواحی صرف خدمات آخذه مکاتیب رسمی ،شخصی ، پُست کارت و ایروگرام را عرضه میدارد.

پُسته خانه های محلی (ولسوالی ها) : خدمات اخذه و توزیع را انجام میدهد.

پسته خانه های میدان هوائی :خدمات اخذه توزیع محل و تبادله پسته هوائی را انجام میدهد.

پسته خانه های سرحدی: خدمات اخذه و توزیع محلی و تبادله پستی زمینی را با کشور مقابل را انجام میدهد تمام پسته خانه ها تحت یک برنامه واحد انتقالات و تبادله کار میکنند و برای انتقالات در هفته حد اقل دو الی سه مرتبه و برای توزیع ستندرد (D +0) یعنی در عین روز در مراکز شهر ها و (D + 5) در 5 روز در دور ترین نقطعه ولایات کشور توزیع صورت میگیرد.

اوقات کاری :

از شنبه الی چهار شنبه از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر.

 پنجشنبه از ساعت 8 الی 1 بعد از ظهر.