گالری رسانه

تاریخچه مختصر خدمات پُستی در افغانستان!

د افـــغان پُست دولتي شرکت پارسل خدمتونه!

خدمات تحویلی صرفیه بل برق از طریق پُسته خانه های شهری!

خدمات تحویلی صرفیه بل برق از طریق پُسته خانه های شهری!