خدمات پُست سریع

خدمات پست سریع یا Express Mail Service، خدمات انتقالاتی سریع و تضمین شده جهانیست که توسط بیش از 200 آپریتران پستی کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی بشمول شرکت دولتی افغان پست کشور عرضه میگردد. هر کشورعضو اتحادیه پستی جهانی، خدمات پست سریع خویش را تحت عناوین مختلف و با کیفیت و مصئونیت بیشتر معرفی میدارند. به همین اساس، شرکت دولتی افغان پست  خدمات پست سریع خویش را تحت نام ( افغان شاهین پست) با مصئونیت و امنیت بیشتر بتاریخ اول جنوری 2008 رسما" به سطح ملی وبین المللی آغاز نمود.
این نوع خدمات، توزیع سریع و مصئون اقلام EMS را درطی 2 – 3 روز کاری به مرسل الیه با سیستم تعقیب وپیگیری تضمین میکند. در خدمات EMS دونوع اقلام پستی (اسناد و محموله های تجارتی) قابل اخذ، انتقال وتوزیع میباشد.
با ارج گذاری به اهمیت و موقف مشتریان خویش، کیفیت خدمات و اجرت های پستی درین نوع خدمات تا حد امکان طبق نیازمندی های شان طرح و تنظیم گردیده که گوای این ادعای مان از اجراات روزمره و ارزیابی هزاران قلم مراسلات راجستری وعادی، اقلام EMS و پارسلات که نشان دهنده رضایت مشتریان است برملا میگردد.
طبق استندرد این نوع خدمات درسرویس بین المللی، اقلام EMS ورودی بین المللی درطی یک الی پنج روز کاری به آدرس مرسل الیه درسراسر کشور توزیع میگردد. افغان پست درنظردارد تا خدمات پستی با کیفیت بهتر و تسهیلات بیشتر را به مشتریان عرضه نماید.
طبق پروگرام توزیعی منظور شده، افغان شاهین پست درقسمت توزیع اقلام EMS به مرسل الیه درطی دو روز دوبار اقدام میورزد که اقدام دومی در روز بعدی صورت میگیرد. اگر مرسل الیه غایب باشد و این اقدامات بی نتیجه باقی بماند، درآنصورت اطلاعیه تحریری به آدرس مرسل الیه گذاشته میشود تا از موضوع مطلع گردد. به علت عدم موجودیت آدرس های دقیق و علامه گذاری بعضی از سرک ها وجاده ها طبق ماستر پلان شاروالی درکشور، اقلام غیر قابل توزیع EMS بمدت 15 روز در ستاک افغان شاهین پست نگهداری میگردد ودرصورت توزیع آن، امضا و نمبر کارت هویت مرسل الیه اخذ میگردد. افغان پست همواره درصدد عرضه خدمات عصری بیشتر جهت رفع نیازمندی های مشتریان خود میباشد