پارسلات

پارسلات فضائی محمولاتی استند که معمولاً حاوی اموال و نمونه های تجارتی مجاز بوده و با اعلام محتوا ، به پُست سپرده میشوند و در اغلب کشورها جز مراسلات ثبتی بوده و به هنگام قبول به فرستنده رسید داده میشود و در زمان توزیع نیز از گیرنده و یا در برگشت از فرستنده رسید دریافت میگردد و دوکتگوری منقسم میگردد.
پارسلات با الویت و بدون الویت که پارسلات بی الویت هیچگونه شرایط خاص برای قبول ارسال و توزیع آن در نظر گرفته نشده و حمل و نقل این نوع پارسلات عموماً از راه زمینی ویا بحری انجام میشود.
اما پارسلات با الویت عبارت از ارسالی هایی است که تحت شرایط خاص قبول و ارسال میگردند و در صورت فقدان ، دست خورده گی و پرداخت غرامت به آنها ، از مقررات خاصی برخوردار است.
انواع پارسلات قرار ذیل است:
- پارسلات با ارزش اظهار شده: ( فرستنده ارزش واقعی آنرا در زمان تسلیمی به پُِست اظهار میکند.)
- پارسلات معاف از از اجرت های پُستی : (پارسلات میان ادارات پُستی و اسیران جنگی و سیاسی و نابینایان.)
- پارسلات شکستنی.
- پارسلات خارج از اندازه.
درپارسلات خارج از اندازه و شکستنی ( % 50) اُجرت بیشتر اخذمیگردد