پالیسی افغان پست

ارسالات پستی بر مبنای محتوی مراسله ، ابعاد ، وزن به ردیف های جداگانه استوار بوده ، این نوع مراسلات مشتمل اند از: مکاتیب ، پُستکارت ، بسته کوچک الی دوکیلوگرام به نام ( LC) و مطبوع الی دو كيلو گرام در اکت های کانگره 2008 بخارست تعین و تا پنج کیلوگرام استثانایی می باشد و اقلام نابینایان الی هفت کیلوگرام به نام (AO) وپارسلات الی سی کیلوگرام به نام (CP) یاد میگردد.
مراسلات با اُلویت از طریق فضا انتقال داده میشود مراسلاتی که از طریق فضا یا زمینی با اُلویت کمتر انتقال میگردد به نام (S. A. L) نامیده میشود.مراسلات (LCوAO) به دوگونه پذیرفته شده میتواند.

.1بطورعادی .
.2
بگونه راجستری
.

مراسلات عادی : این نوع مراسلات از طریق فرستنده به پست بطورعادی سپرده شده اداره پست با دریافت اجرت معین آنرا بطورعادی ارسال ومرسول می نماید.
مراسلات راجستری : این نوع مراسلات به اثر سفارش فرستنده بگونه راجستربا پرداخت اجرت خاص به پست تحویل داده وتقاضای سند مینماید که اداره پست آنرا ثبت کتاب راجستری نموده درمقابل به فرستنده سند راجستری ارایه میدارد وآنرا طورراجستری به دفترمرجع ثبت وارسال نموده دفترمرجع حین تسلیم دهی از گیرنده سند دریافت میدارد و ادارات پستی درمقابل این گونه ازمراسلات پاسخگومی باشند .
همچنان هر اداره پست میتواند مراسلات با اُلویت و فضایی را که حاوی یک صفحه کاغذ مناسب قات شده که تمام جوانب آن سرش شده باشد بپذیرد که چنین مراسلات را به نام ایروگرام (AEROGRAMME) یاد میکنند.

پُسته حاوی مراسلاتی که توسط عین مرسل طور حجیم (انبوه)عنوانی عین مرسل الیه پُست شده و در عین پُست یا پُسته علیحده دریافت شود ، به نام پُسته حجیم ( انبوه) یاد میگردد.