خریداری 200 عراده موتر سایکل برای ریاست افغان پست ( MCIT/98/NCB/G-33 (re bid)

haseeb_admin
Motorcycle

Publish Date

Closing Date

Location وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام دوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی خریداری 200 عراده موتر سایکل برای ریاست افغان پست اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه  طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 26/4/1398 به دفتر ریاست تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارایه نمایند.

برای دریافت شرطنامه به لینک کلیک نمایید.

همچنان داوطلبان میتواند از طریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل 14 اخذ نمایند.

Documents

Notice Of Tender