نامه ها

بسته های کوچک

بسته های کوچک پُستی حاوی سمپل های تجارتی و تحایف مجاز بوده و با مشخص بودن محتویات به پُست سپرده میشود و روی بسته کوچک در گوشه فوقانی سمت چپ بسته کوچک به یکی از زبانهائی که در کشورشناخته شده باشد کلمه (SMALL PACKET) با حروف درشت تحریر گردد و نوشتن آدرس مرسل حتمی میباشد.
وزن بسته کوچک در افغانستان و سایر ممالک تا دو کیلوگرام پذیرفته شده است.

نامه ها

مام کاغذهای تحریر شده که برای مرسل الیه حیثیت مراسله شخصی و مروجی را داشته باشد و بیانگر احوالات شخصی و رسمی باشد بسته بندی آن طوری صورت کیرد که محتوای آن بدون دست خورده و خرابی لفافه بررسی شده نتواند ، عبارت از نامه و یا مکتوب میباشد.
حدود ابعاد نامه (مکتوب ) حسب ذیل ارایه میشود.
- حد اکثر ابعاد در صورتیکه مسطح بوده باشد مجموع اعظمی (طول ، پهنا و ضخامت ) باید از 900 ملی متر و لیکن بزرگتر بُعد و یا ضخامت آن از 600 ملی متر تجاوز ننماید ، البته با اغماض دو ملی متر کمتر نباشد.
- حداقل ابعاد درصورت مسطح بودن مرسوله ، دارای ابعاد 140 x 90 ملی متر ، بااغماض دوملی متر کمتر نباشد.
- حداکثر مرسوله اگر به صورت لوله باشد ، طول جمع دوچند قطر 1040 ملی متر ، لیکن بزرگترین بُعد از 900 ملی متر با اغماض دوملی متر تجاوز نکند.
- حداقل ، اگر مرسوله به صورت لوله باشد ، طول جمع دوچند قطر 170 ملی متر ، لیکن بزرگترین بُعد از 100 ملی متر کمتر نباشد.

مراسلات راجستری

ین نوع مراسلات به اثر سفارش فرستنده بگونه راجستربا پرداخت اجرت خاص به پست تحویل داده وتقاضای سند مینماید که اداره پست آنرا ثبت کتاب راجستری نموده درمقابل به فرستنده سند راجستری ارایه میدارد وآنرا طورراجستری به دفترمرجع ثبت وارسال نموده دفترمرجع حین تسلیم دهی از گیرنده سند دریافت میدارد و ادارات پستی درمقابل این گونه ازمراسلات پاسخگومی باشند .
همچنان هر اداره پست میتواند مراسلات با اُلویت و فضایی را که حاوی یک صفحه کاغذ مناسب قات شده که تمام جوانب آن سرش شده باشد بپذیرد که چنین مراسلات را به نام ایروگرام (AEROGRAMME) یاد میکنند.

پُسته حاوی مراسلاتی که توسط عین مرسل طور حجیم (انبوه)عنوانی عین مرسل الیه پُست شده و در عین پُست یا پُسته علیحده دریافت شود ، به نام پُسته حجیم ( انبوه) یاد میگردد.

بناءً ، ردیفهای خدمات پُستی چنین تعریف میشوند.

پست کارت

عبارت ازیک کاغذ مقاوم ویا کاک مانند بوده که اجراات روی آن مشکل نباشد ودو نوع بوده یکی عادی ودیگری مصوریا منقوش غیرزیروح ، که در روی آن بزبان انگلیسی ویا فرانسوی ویا کدام زبان دیگرکشورمطبوع تحریرشده باشد این عنوان در مورد پست کارت مصور حتمی نیست وبصورت باز بدون لفافه ارسال میگردد.
حدود ابعاد پست کارت حسب ذیل است :
- حد اعظمی(120x235) ملی متر با اغماض دو ملی مترمشروط براینکه از نوع کاغذ مقاوم باشد .
- حد اقل (90x140) ملی متر با اغماض دو ملی متر مشروط براینکه از نوع کاغذ مقاوم باشد.
- طول آن حد اقل معادل به پهنای ضرب درجذر(2)مقدار تقریبی (1.4) طول آن حد اقل مساوی به عرض ضرب در جذر(2) باشد.

ایروگرام (نامه هوایی)

دارات پست مختار اند کاغذ مناسبی را برنگ آبی کم رنگ که پس از قات نمودن وچسپانیدن لبه های آن شکل مستطیل را بخود گرفته تا در انجام عملیات پستی ایجاد سوتفاهم را ننماید و در روی این گونه مراسلات باید کلمه( AEROGRAMME) تحریر گردیده باشد . شرایط پذیرش ایروگرام قرار ذیل صورت می پذیرد.
- ایرو گرام سایز اعظمی 110x220ملی متربا دو ملی متر اغماض وانحراف .
- ایروگرام به سایزاصغری 90x140 ملی متربا دو ملی متر اغماض وانحراف .

مطبوع

هرنوع چاپ تکثیری روی کاغذ مقوایا کدام شی دیگریکه معمولآجهت چاپ روی آن استفاده میشود وبه چندین نسخه مشابه توسط وسایل میخانیکی ، الکترونیکی وعکاسی با استفاده ازپلاک ، استنسل یا تکتیف (فلم) تولید گردیده باشد بحیث مطبوع پذیرفته میشود.
نامه وپست کارتها ئیکه بین شاگردان مکاتب تبادله گردد به نرخ مطبوع قبول شده میتواند. درسرویس بین المللی مطبوع که عنوانی عین مرسل الیه وبه عین آدرس در یک ویا چندین خریطه مخصوص بسته بندی شده باشدتابع حدود وزن تعین شده بین کتگوری اقلام نمی باشد اما نباید ار30کیلوگرام تجاوزکند وادارات پست یک تخفیف ده فیصد(%10) را درنرخ مطبوع برای محصول خریطه های مخصوص(M) مجاز می داند.

.