پیگری پاسپورت

superadmin

افغان پست اعتماد شما را بطور متداوم با ارائه خدمات با کیفیت و نرخ قابل استطاعت حفظ مینماید. ما همواره به رضایت ، نیازمندی و تقاضای مشتریان خود موازی با انکشافات تکنالوژیکی جهانی میاندیشیم. برای دریافت مرحله پاسپورت خویش لطف نموده بار کد نمبر خود را سکن نموده یا بارکد نمبر خود را در تایپ نموده و از مرحله دریافت پاسپورت خود اطمینان حاصل کنید.
برای معلومات بیشتر اینجا  کیلک نماید!

Postal Code