پارسلونه

پارسلونه هغه توکی دی چی معمولا مالونه ،قانونی تجارتی نمونی او د محتوا په ویلو سره پُست ته سپارل کیږی او په ضمن کی هیوادونه د ثبتی مراسلو له یو جز څخه دی او د منلو په وخت کی لیږونکی ته رسید ورکول کیږی او د توزیع په وخت همچنان له اخیستونکی یا د د مستردیدو په وخت کی له لیږونکی څخه رسید اخیستل کیږی ،

او په دوه ډوله دی پارسلات ترجیع ورکونکی او ترجیع نه ورکوونکی چی ترجیع نه ورکونکی پارسلونه ته هیڅ نوع د لیږلو د قبلولو لپاره یا د توزیع لپاره په نظر کی نه دی نیول شوی او د دغه قسم پارسلونه وړل راوړل همیشه د ځمکی او یا د بحر له لاری صورت نیسی

اما ترجیع ورکوونکی پارسلونه عبارت له هغه لیږونکو توکو څخه دی چی له ځانګړو شرایطو لاندی قبول او لیږل کیږی او کمښت ، لاس وهنی او د جریمی له اچولو څخه د ځانګړو مقرراتو څخه برخمن وی

 د پارسلونو نمونی په لاندی ډول دی پارسلونه د ارزش په بیانولو سره:

 لیږونکی پست ته د تسلیمی په وخت کی د هغه واقیعی ارزښت بیانوی

 له پستی اجراات څخه معاف (خلاص) پارسلونه:

 هغه پارسلونه دی چی د پستی ادارو د جنګی ، سیاسی بندیانو او ړندو په منځ کی وی ماتیدونکی پارسلونه له وزن نه زیات پارسلونه له وزن نه زیات یا ماتیدونکیو پارسلونو نه ۵۰٪ زیات مزد اخیستل کیږی.