گالری رسانه

Afghan Post 1919-2019

د پُسټ نړيواله ورځ

Celebrating Of World Post Day

تجلیل از زور جهانی پست

تجلیل از روز جهانی پُست

د پُسټ نړيواله ورځ

په هرات کی د پُسټ نړيواله ورځ ونمانځل شوه

Celebrating Of World Post Day in herat

تجلیل از روز جهانی پست در هرات

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

دیدار معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از رياست افغان پُست

افتتاح تکت پُستی بمناسب یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد مهاتما گاندی

افتتاح بخش اول پروژه عصری سازی خدمات پُستی افغان پُست

Inauguration of Postal Development and Expansion project

Pagination