تاریخچه خدمات پُستی در افغانستان:

خدمات پُستی در سال 1870 م یا 1249 ه ش در عصر امیر شیر علی خان آغاز گردیده و حدود یک و نیم قرن سابقه دارد. به اساس ضروریات و تقاضای آن وقت نخست یک پُسته خانه در بالا حصار کابل بنام (چاپار خانه) و یک یک پُسته خانه در مراکز شهر های بزرگ تاسیس گردید، که مکاتیب دولتی و شخصی با وزن یک یا دو مثقال بین پُسته خانه ها تبادله می گردید، تکت های پُستی به قیمت شاهی و ثنار ( سکه های وقت) در کاغذ های سفید به رنگ ضعیف چاپ و روی مکاتیب نصب می گردید، مشهور ترین تکت پُستی افغانستان کله شیر نام دارد که یک نوع آن در موزیم ملی انگلستان نگهداری می گردد. اداره خدمات پُستی افغانستان در سال 1928 م عضویت سازمان جهانی پُستی( UPU) و در سال 1968 م عضویت اتحادیه پُستی آسیا پسفیک را بدست آورده است که با هماهنگی نهاد های نامبرده مطابق به استندرد های جهانی خدمات پُستی و عامه را ارایه می نماید. شخصیت حقوقی اداره پُست افغانستان در سال 1398 هـ ش از ریاست پُست به شرکت دولتی تغیر یافت و بنام افغان پُست مسما گردید طی سال های  اخیر برای توسعه و معیاری سازی این شرکت اقدامات و فعالیت های همه جانبه صورت گرفته است، افغان پُست به منظور ارایه خدمات پُستی همگانی و بهتر در سطح کشور شبکه وسیع پُستی متشکل از 463 پُسته خانه تأسیس نموده که این پُسته خانه ها در شهر کابل، مراکز ولایات، مراکز ولسوالی ها، میدان های هوائی و بنادر سرحدی موقعیت دارد. رهبری شرکت دولتی افغان پُست متعهد است تا جهت توسعه و انکشاف خدمات پُستی اقدامات همه جانبه را روی دست گیرد تا خدمات پُستی و انتقالات پُستی را مطابق ستندردهای جهانی و کیفیت عالی ارایه نموده و همچنان ردیف خدمات عامه را وسیع نماید تا در امور یومیه رسمی هموطنان عزیز سهولت های هر چه بیشتر ایجاد گردد.