د پارسل تعقیبول

superadmin

د افغان پوسټ دولتی  شرکت په ټول هیواد کی دیو قرن را پدیخوا خلکوته پستی خدمتونه وړاندی کوی . دافغانستان پست اداره د نړیوالی پستی اتحادیه او EMS  دکوپراتیف فعال غړیتوب لری او دداخلی او خارجی پستی خدمتونه داخیستلو او ویشلو چاری د 463 پستی خونو له لیاری د پستی شعار سره سم (ډاډمن ،چټک ‌،امن ،محرم) په هیوادکی خلکوته وړاندی کوی . کابل دپست داداری دمرکز په توګه د 25 شهری پستی خونو او 14 محلی (ولسوالیو) پستخونو لرونکی ده. هر ولایت په مرکزی کی یوه مرکزی پسته خانه چه ټولی دکابل په شمول 34 مرکزی پسته خانی فعالیت کوی. د خپل پارسل په اړه معلوماتو لپاره دلته کیکاږی